Značka: social farming

V rámci projektu SocInGr budeme aktívni aj na najväčšej poľnohospodárskej výstave v Českej republike

V rámci projektu SocInGr budeme aktívni aj na najväčšej poľnohospodárskej výstave v Českej republike

Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo, SocInGr
24. augusta 2017, 10:00-11:30hod České Budějovice, pavilón F Social Integration in Green: ako malé, pekné, zdravé, užitočné a ohľaduplné farmárčenie pomáha vidieckym komunitám a mestám. Země živitelka predstavuje krásu a budí dojem, že vidiek rozkvitá. Salón SocInGr tento pohľad ľahko sproblematizuje a ukáže, že existujú i ťaživé témy. Po predstavení troch komunikovaných oblastí se rozptýlime k okrúhlym stolom so SocInGr občerstvením. Každý stôl bude mať svoju tému a stanoveného odborníka. Niektoré stoly budú česky, iné anglicky a možno i maďarsky či poľsky, pretože Salón zo svojho fondu podporil Visegrad. Krátke SocInGr filmy o inklúzii na vidieku budú česky alebo s titulkami. Tými tromi oblasťami budú: Sociálne poľnohospodárstvo Prístup k pôde CAP (Spoločná poľnohospodárska po...
Diskutovali sme s medzinárodnou delegáciou projektu Socent SPAs Interreg Europe

Diskutovali sme s medzinárodnou delegáciou projektu Socent SPAs Interreg Europe

Iné, Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo
Do regiónu Gemer zavítala v dňoch 25-27. apríla 2017 medzinárodná delegácia zložená zo zástupcov Španielska, Nemecka, Fínska a Slovenska projektu zameraného na sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach "Socent SPAs Interreg Europe". Slovenským zástupcom je Nadácia EPIC, ktorá návštevu zorganizovala spoločne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.  Jednou zo zastávok bola aj obec Rakytník, kde sme diskutovali o súčasných životných podmienkach miestnych obyvateľov, problémoch v regióne a príležitostiach pre budúci rozvoj. Diskusia bola zameraná najmä na miestne a regionálne potreby, ako aj skúsenosti a príležitosti v oblasti sociálneho podnikania. V rámci nášho príspevku sme kládli dôraz na potreby a možnosti rozvoja sociálneho poľnohospodárstva, čo bráni jeho a...
Zastupujeme Slovensko v medzinárodnom projekte krajín V4

Zastupujeme Slovensko v medzinárodnom projekte krajín V4

Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo, SocInGr
SOCIAL INTEGRATION IN GREEN je názov projektu, ktorého sa spolu s ďalšími tromi partnermi z Česka, Maďarska a Poľska zúčastníme. Pôjde o zdieľanie skúseností sociálnych farmárov, stretnutia, animované sieťovanie, tvorba diseminačných pomôcok a komunikačnej platformy, prezentácia na výstave Země živitelka a ďalšie. Zloženie partnerov reprezentuje krajiny v pionierskom stave, v stave rozdrobených iniciatív a krajín na poli sociálneho poľnohospodárstva stredne rozvinutých. Preto si máme čo ponúknuť a čo zdieľať a budeme tak činiť na diaľku i prezenčne a nakoniec i verejne. V rámci projektu Social Integration in Green nepôjde len o stretnutia malých farmárov krajín Višegrádskej štvorky, ale aj o priame zapojenie klientov sociálneho poľnohospodárstva do práce na farmách v Maďarsku a Českej rep...
Potreba prijatia opatrení pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR

Potreba prijatia opatrení pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR

Články, Sociálne poľnohospodárstvo
Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku zo dňa 22.11.2012 konštatuje, že návrhy komisie na obdobie rokov 2014 – 2020 otvárajú nové perspektívy pre sociálne poľnohospodárstvo do oblasti ekologickej ochrany a politiky v sociálnej a zdravotnej oblasti. Členské štáty a jednotlivé orgány by mali posilniť vzájomnú spoluprácu s cieľom odstrániť prekážky prístupu k štrukturálnym fondom a uľahčiť tento prístup vhodným súkromným farmárom. Spoločný strategický rámec ponúka možnosť kombinácií rôznych fondov v rámci financovania z viacerých zdrojov. Aj SR by sa konečne mala zapojiť do inovačného procesu sociálneho poľnohospodárstva v priebehu programového obdobia v rokoch 2014 až 2020. Vhodné prístupy v sociálnom poľnohospodárstve Aktivity sociálneho poľnohospodárstva v podmienk...
Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo
Pojem sociálne poľnohospodárstvo je v súčasnej dobe na Slovensku v podstate neznámy. Zatiaľ čo sa sociálne poľnohospodárstvo v rôznych formách rozvíja vo viacerých štátoch EU a znamená posilnenie úlohy občianskej spoločnosti, nie je u nás známy ani jeho názov, nie to ešte jeho obsah či definovaný jeho právny rámec. Príčin je iste viac. Poľnohospodárstvo v EU 15 bolo ušetrené násilnej kolektivizácie a je nepretržite založené na existencii súkromných rodinných fariem – hospodárstvach teraz o priemernej výmere cca 18 ha.  V  Československu boli súkromné poľnohospodárske hospodárstva založené na rodinnom vlastníctve pôdy a ostatnom majetku  po roku 1948  násilne zničené. Boli pretrhané tradičné generačné rodinné väzby s pôdou, poľnohospodárstvom a vidieckym prostredím. Život v dvojgeneračných ...
Sociálne poľnohospodárstvo v Európe

Sociálne poľnohospodárstvo v Európe

Sociálne poľnohospodárstvo
Sociálne poľnohospodárstvo v EU sa rozvíja  v rôznych formách a je dobre zavedenou praxou predovšetkým v Holandsku, Belgicku, Portugalsku, Nemecku, Nórsku, Fínsku a Taliansku, na popularite získava tiež vo Veľkej Británii. Predovšetkým združuje dva modely. Multifunkčné poľnohospodárstvo a sociálne služby. Zahrňuje značný rozsah rôznych postupov, zameranie a kritéria kvality. Má však vždy niektoré spoločné znaky pokiaľ ide o prístup, vzťahy s ostatnými odvetviami a financovaním. Existuje rada rozdielov medzi krajinami  EU pokiaľ ide o ich históriu, prístupy a zameranie.  Od inštitucionálneho prístupu cez čisto súkromný prístup, až po zmiešaný prístup založený na sociálnych družstvách, združeniach, nadáciách a súkromných farmách (prevažne v Taliansku). Jednotlivé štáty majú aj rôzne spôsoby ...
História moderného sociálneho poľnohospodárstva

História moderného sociálneho poľnohospodárstva

Sociálne poľnohospodárstvo
Vznik jednotlivých iniciatív v sociálnom poľnohospodárstve sa dá sledovať do 60. rokov minulého storočia predovšetkým na západoeurópskom vidieku ako novú, hospodársky udržateľnú prax. Vzniká zdola, od farmárov, ktorých cieľom je rozvoj lokálneho priestoru a začlenenia širších sociálnych vrstiev do poľnohospodárskej produkcie. Vývoj sociálneho poľnohospodárstva je v každej z európskych krajín odlišný, hlavne kvôli histórii, kultúre, štruktúre ich sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávacím inštitúciám atď. V Taliansku sa sociálne družstvá s podielom poľnohospodárskej práce objavili po uzavretí psychiatrických liečební v 80. rokoch 20. storočia, k ich rozvoju tiež prispelo vyvlastnenie poľnohospodárskej pôdy mafiánskym spolkom. V Nemecku bola situácia odlišná. Prvé sociálne inštitúcie...
Čo je sociálne poľnohospodárstvo?

Čo je sociálne poľnohospodárstvo?

Sociálne poľnohospodárstvo
Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby a širokú verejnosť s cieľom poskytovať im možnosť pracovného uplatnenia, napomáhať ich integrácii do spoločnosti, alebo prostredníctvom vzdelávania a voľnočasových aktivít prispievať k ich vzťahu k vidieku a prírode. V tomto zmysle sa jedná o to, aby boli v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo poľnohospodárskych činností vytvorené podmienky, umožňujúce zapojenie osôb so špecifickými potrebami do bežných poľnohospodárskych činností s cieľom zaistiť ich rozvoj a podporu a zlepšiť ich blahobyt. Skrátka sa jedná o integračné zamestnávanie / sociálne služby, terapiu a rehabilit...
Translate »