O krok bližšie k naplneniu cieľov spoločnej iniciatívy proti novým GMO

S hrdosťou oznamujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) vyhovelo našim požiadavkám a odmietlo dereguláciu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vyrobených novými genomickými technikami (NGT). Toto rozhodnutie je výsledkom spoločnej intenzívnej kampane niekoľkých organizácií, ktorá zahŕňala hromadnú pripomienku a petíciu, ktorými sme vyzvali na sprísnenie stanoviska Slovenska voči návrhu Európskej komisie na dereguláciu nových GMO.

Navrhovaná deregulácia nevedecky prirovnáva nové GMO k tradičným plodinám, čo by viedlo k tomu, že nové GMO potraviny a krmivá by sa dostali na náš trh bez označenia, hodnotenia rizík a možnosti zakázať ich pestovanie. Naša organizácia, spolu s ďalšími organizáciami a občanmi Slovenska, apelovala na potrebu zachovať súčasnú reguláciu podľa platnej legislatívy EÚ. Vďaka tomuto úsiliu MPRV vo svojom stanovisku uviedlo, že Slovensko požaduje zachovanie regulácie nových GMO podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, a tým vyhovelo aj občianskej petícii.

MPRV tiež zdôraznilo, že slovenská verejnosť má odmietavý postoj voči GMO, a podporilo naše argumenty citovaním odborníkov z renomovaných vedeckých inštitúcií ako ANSES a BfN. Títo vedci odmietli nevedecký predpoklad Komisie o rovnocennosti medzi rastlinami získanými NGT a rastlinami získanými prirodzeným spôsobom alebo konvenčným šľachtením. Nové genetické techniky môžu spôsobiť zmeny v rastlinách, ktoré presahujú rámec konvenčného šľachtenia, a preto môžu mať rizikový potenciál porovnateľný s inými technikami genetického inžinierstva.

Okrem toho MPRV upozornilo na možný negatívny vplyv na biodiverzitu a včelstvá, potrebu aplikácie zásady predbežnej opatrnosti, hodnotenia rizík, označovania a možnosti zákazu pestovania nových GMO pre členské štáty. Naša organizácia súhlasí s tým, že súčasná legislatíva EÚ o GMO, ktorá zahŕňa povinnosť označovania a hodnotenia rizík pred uvedením GMO na trh, má svoje medzery, ktoré je potrebné sprísniť, nie uvoľňovať.

Európsky súdny dvor rozhodol, že NGT musia spadať pod súčasnú legislatívu EÚ o GMO, čo posilňuje naše argumenty proti deregulácii. Snaha o dereguláciu je nebezpečný experiment, ktorý prináša riziko nepredvídateľných následkov na zdravie a životné prostredie, pričom prospech z toho budú mať najmä korporácie produkujúce GMO, nie občania EÚ.

Napriek nášmu úspechu na národnej úrovni je jasné, že o deregulácii nových GMO nerozhoduje len Slovensko, ale aj Európsky parlament a Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo. Európsky parlament, žiaľ, potvrdil svoju pozíciu a podporil dereguláciu nových GMO. Obrannú líniu teraz drží Rada ministrov, kde bola doteraz dosiahnutá veľmi krehká blokujúca menšina 11 štátov, vrátane Slovenska. Stačí, keď jeden štát cúvne, a návrh prejde aj Radou ministrov, čím sa nebezpečná deregulácia nových GMO stane realitou, ktorej sa nevyhneme.

Translate »