Organizačná štruktúra združenia

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
 2. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia.
 3. Členskú schôdzu zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej však raz za rok. Výkonná rada zvolá členskú schôdzu vždy, keď o to požiada najmenej tretina členov združenia.
 4. Členská schôdza predovšetkým:
  a) rozhoduje o zmenách stanov združenia,
  b) volí a odvoláva členov výkonnej rady,
  c) rozhoduje o počte členov výkonnej rady,
  d) volí a odvoláva revízora,
  e) rozhoduje o zrušení združenia.
 5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všetkých členov sú rovné.
 7. Členská schôdza rozhoduje na základe hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rozhodnutie o zmene stanov a o zrušení združenia je prijaté, ak pre neho hlasujú aspoň dve tretiny všetkých členov združenia.
 1. Výkonná rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Výkonná rada riadi jeho činnosť v období medzi zasadaniami členskej schôdze.
 2. Členstvo vo výkonnej rade vzniká voľbou na členskej schôdzi na základe návrhu niektorého z členov.
 3. Výkonná rada má najmenej troch členov.
 4. Prvými členmi výkonnej rady sú členovia prípravného výboru podľa ustanovení týchto stanov.
 5. Výkonnú radu zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, najmenej 3x ročne.
 6. Výkonná rada:
  a) volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu,
  b) koordinuje činnosť združenia,
  c) zvoláva členskú schôdzu,
  d) spracováva podklady pre rozhodnutia členskej schôdze,
  e) rozhoduje o prijatí za člena združenia.
 7. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 8. Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 1. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia.
 2. Predseda naplňuje rozhodnutia výkonnej rady a zastupuje združenie navonok, jedná jeho menom a rozhoduje o bežných záležitostiach združenia. Rozsah právomocí predsedu stanoví výkonná rada.
 3. Predseda podpisuje dokumenty, grantové žiadosti a ostatné dokumenty, spravuje účty združenia. V neprítomnosti predsedu vykonáva jeho činnosť podpredseda.
 4. Všetky úkony s podpisovaním a správou účtu vykonáva samostatne.
 5. Predsedu volí výkonná rada zo svojich členov.
 1. Podpredseda je štatutárnym zástupcom združenia.
 2. Podpredseda má všetky právomoci predsedu v prípade jeho neprítomnosti.
 3. Podpredseda musí so všetkými úkonmi predsedu vopred informovať písomne alebo ústne.
 4. Všetky úkony s podpisovaním a správou účtu vykonáva samostatne.
 5. Podpredsedu volí výkonná rada zo svojich členov.
 1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, ktorá ho i volí. Funkcia je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnej rade,
 2. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 3. Revízor kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
Translate »