Potreba prijatia opatrení pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR

Európsky hospodársky a sociálny výbor vo
svojom stanovisku zo dňa 22.11.2012 konštatuje, že návrhy komisie na obdobie rokov 2014 – 2020 otvárajú nové perspektívy pre sociálne poľnohospodárstvo do oblasti ekologickej ochrany a politiky v sociálnej a zdravotnej oblasti. Členské štáty a jednotlivé orgány
by mali posilniť vzájomnú spoluprácu s cieľom odstrániť prekážky prístupu k štrukturálnym fondom a uľahčiť tento prístup vhodným súkromným farmárom. Spoločný strategický rámec ponúka možnosť kombinácií rôznych fondov v rámci financovania z viacerých zdrojov. Aj SR by sa konečne mala zapojiť do inovačného procesu sociálneho poľnohospodárstva v priebehu programového obdobia v rokoch 2014 až 2020.

 1. Vhodné prístupy v sociálnom poľnohospodárstve

Aktivity sociálneho poľnohospodárstva v podmienkach SR musí zahrňovať oblasti zdravotnej starostlivosti, pokračovanie v sociálnom začleňovaní seniorov, telesne a duševne postihnutých, či inak nezamestnateľných ľudí do aktivít vidieckeho prostredia, zavádzať odbornú prípravu a rekvalifikáciu.  Prístupy v oblasti sociálneho poľnohospodárstva umožňujú vysokú mieru diverzifikácie a flexibility. Môže byť zvolený:

–           Prístup inštitucionálny s prevahou verejných zdravotníckych inštitúcií

–           Súkromný prístup založený na terapeutických farmách

–           Zmiešaný prístup založený na sociálnych družstvách či združeniach a na súkromných farmách.

V  podmienkach SR sa javí ideálny prístup zmiešaný, ktorý najlepšie zobrazuje potrebnú flexibilitu súžitia a spolupráce medzi súkromným farmárom a sociálnym a zdravotným zariadením vo vzťahu k seniorom, telesne a duševne postihnutým, či dlhodobo nezamestnaným ľuďom na farme.

Môže sa jednať o súkromné farmy vedené súkromným poľnohospodárom, ktorému sociálne poľnohospodárstvo umožňuje diverzifikáciu čiastočných zdrojov príjmu, alebo môže dôjsť k dohodnutému rozsahu spolupráce s neziskovými organizáciami a farmárom a agentúrami sociálnych a zdravotných služieb. Rozsah dohodnutej spolupráce medzi farmárom a neziskovou organizáciou sa zaistí zmluvne.

V rámci farmy poľnohospodára je možné využívať:

– objekty pre bývanie a stravovanie

– objekty pre ustajnenie a zariadenia pre chov hospodárskych zvierat

– plochy poľnohospodárskej a lesnej pôdy

– školenie a zapracovanie

– na farme je možné realizovať chov malých zvierat so špecializáciou na chov oviec, kôz, králikov,    hydiny, holubov, exotického vtáctva a včiel.  Zaisťovať časť krmív, ošetrovať sady, pestovať ovocie, zeleninu, byliny a kvety.

– spracovávať syry, vajcia, mlieko, ovocie a med s účasťou na farmárskych trhoch

– starať sa o biokoridory a biocentrá v krajine

 

 1. Spôsoby financovania

Financovanie sociálneho poľnohospodárstva môže mať rôzne formy a zabezpečené rôznymi spôsobmi. Spôsob financovania sa bude riadiť vždy podľa zvolenej formy sociálneho poľnohospodárstva. Môže ísť napríklad o tieto formy:

 • súkromný farmár,
 • nezisková organizácia,
 • poprípade poľnohospodársky podnik bude spadať pod verejnú organizáciu či agentúru v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.

 

V praxi sa môžu jednotlivé formy financovania prelínať.

K financovaniu projektov sociálneho poľnohospodárstva môžu byť združované prostriedky medzirezortne a to z:

 • Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstva zdravotníctva
 • Úradu vlády SR
 • Európskych sociálnych fondov

 

Sociálne poľnohospodárstvo môže byť financované:

 • z verejných projektov a charitatívnych akcií
 • z verejných fondov
 • z politiky rozvoja vidieka                                      –

 

 1. Podpora začlenenia sociálneho poľnohospodárstva do výskumných programov a odbornej prípravy.

Hlbšia analýza  sociálneho poľnohospodárstva nutne potrebuje podporu výskumu v oblastiach terapie a lekárstva, v oblasti sociálnej práce v poľnohospodárstve a v oblasti odbornej poľnohospodárskej prípravy. Mimoriadnu pozornosť je nutné tiež venovať výberu, odbornej príprave zúčastnených. Je potrebné pripraviť a ponúkať školenia a rozvoj zručností zodpovedným osobám i cieľovej skupine.

Potrebné je tiež zmapovať existujúce projekty spadajúce pod sociálne poľnohospodárstvo, zosieťovať ich, preskúmať ich dopady, problémy a potreby.

 

 1. Začlenenie sociálneho poľnohospodárstva do stratégie udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti.

Aj v SR by sociálne poľnohospodárstvo malo byť podporované inštitúciami EU a vládou. To vyžaduje zriadenie právneho rámca sociálneho poľnohospodárstva na rôznych úrovniach riadenia.  Vytvoriť ústrednú správu sociálneho poľnohospodárstva, uľahčiť prístup k cielenej podpore orgánov verejnej správy v integrácii podporných štrukturálnych fondov a vhodnej propagácie.

V krajinách EU sa počet podnikov pôsobiacich v sociálnom poľnohospodárstve zvyšuje, ale je ich stále menej než 1 % z celkového počtu poľnohospodárskych podnikov. Počet súkromných rodinných fariem v SR, zaoberajúcich sa sociálnym poľnohospodárstvom, musí byť účelovo stanovený nutnou monitorovacou činnosťou a náročným výberom.

Uznanie sociálneho poľnohospodárstva za súčasť rozvoja vidieckeho prostredia a hospodárstva by umožnilo využitie všetkých iniciatív podporovaných a financovaných európskymi štrukturálnymi fondmi. V politike rozvoja vidieka by mohla byť, po inovácii, využívaná podpora hlavne v ose III (Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva) a IV (Leader).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »