Témy

V Nitre sa stretne prvýkrát pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo

V Nitre sa stretne prvýkrát pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo

Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo, SocInGr
Dňa 18. augusta 2017 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre stretne prvýkrát pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku. Táto aktivita je vyústením dvoch v súčasnosti prebiehajúcich medzinárodných projektov "Social Integration in Green" a "Social Farms in Visegrad Countries". Program stretnutia zahŕňa okrem informácii o priebehu týchto dvoch projektov aj diskusiu a forme, pravidlách a cieľoch, za akých bude skupina v budúcnosti pracovať. Organizátormi stretnutia sú Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Občianske združenie Druživa, ktorí zastupujú Slovensko v zmienených medzinárodných projektoch. Na stretnutie pozývame okrem pozvaných členov všetkých záujemcov, ktorí by mohli prácou v skupine ...
V rámci projektu SocInGr budeme aktívni aj na najväčšej poľnohospodárskej výstave v Českej republike

V rámci projektu SocInGr budeme aktívni aj na najväčšej poľnohospodárskej výstave v Českej republike

Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo, SocInGr
24. augusta 2017, 10:00-11:30hod České Budějovice, pavilón F Social Integration in Green: ako malé, pekné, zdravé, užitočné a ohľaduplné farmárčenie pomáha vidieckym komunitám a mestám. Země živitelka predstavuje krásu a budí dojem, že vidiek rozkvitá. Salón SocInGr tento pohľad ľahko sproblematizuje a ukáže, že existujú i ťaživé témy. Po predstavení troch komunikovaných oblastí se rozptýlime k okrúhlym stolom so SocInGr občerstvením. Každý stôl bude mať svoju tému a stanoveného odborníka. Niektoré stoly budú česky, iné anglicky a možno i maďarsky či poľsky, pretože Salón zo svojho fondu podporil Visegrad. Krátke SocInGr filmy o inklúzii na vidieku budú česky alebo s titulkami. Tými tromi oblasťami budú: Sociálne poľnohospodárstvo Prístup k pôde CAP (Spoločná poľnohospodárska po...
Workshopy a pracovné stretnutie v Maďarsku – SocInGr

Workshopy a pracovné stretnutie v Maďarsku – SocInGr

Naše aktivity, Podujatia, Sociálne poľnohospodárstvo, SocInGr
Workshopy, prezentácie, fyzické aktivity, icebreakre, zdieľania a mnoho ďalšieho... s kulisou sociálno-poľnohospodárskeho a zámockého areálu... v rámci projektu Social Integration In Green zameraného na sociálne poľnohospodárstvo v krajinách V4. Ponúkame miesto buď farmárovi alebo farmárke, ktorí realizujú alebo sa chystajú rozbehnúť svoje poľnohospodárstvo sociálne, alebo komukoľvek, koho táto téma vážne zaujíma. Do tímu tiež hľadáme človeka, ktorý by na 8 hodinovom workshope vedel vysvetliť v angličtine, ako natočiť video (napr. mobilom), čo najjednoduchšie ho spracovať a zavesiť na Youtube. Termín: 13 jún – 16 jún 2017 Miesto: http://bercel.com/mg2/index.php. Strava, ubytovanie a cestovné je zaistené. Cestujeme spoločne autom....
Diskutovali sme s medzinárodnou delegáciou projektu Socent SPAs Interreg Europe

Diskutovali sme s medzinárodnou delegáciou projektu Socent SPAs Interreg Europe

Iné, Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo
Do regiónu Gemer zavítala v dňoch 25-27. apríla 2017 medzinárodná delegácia zložená zo zástupcov Španielska, Nemecka, Fínska a Slovenska projektu zameraného na sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach "Socent SPAs Interreg Europe". Slovenským zástupcom je Nadácia EPIC, ktorá návštevu zorganizovala spoločne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.  Jednou zo zastávok bola aj obec Rakytník, kde sme diskutovali o súčasných životných podmienkach miestnych obyvateľov, problémoch v regióne a príležitostiach pre budúci rozvoj. Diskusia bola zameraná najmä na miestne a regionálne potreby, ako aj skúsenosti a príležitosti v oblasti sociálneho podnikania. V rámci nášho príspevku sme kládli dôraz na potreby a možnosti rozvoja sociálneho poľnohospodárstva, čo bráni jeho a...
Zastupujeme Slovensko v medzinárodnom projekte krajín V4

Zastupujeme Slovensko v medzinárodnom projekte krajín V4

Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo, SocInGr
SOCIAL INTEGRATION IN GREEN je názov projektu, ktorého sa spolu s ďalšími tromi partnermi z Česka, Maďarska a Poľska zúčastníme. Pôjde o zdieľanie skúseností sociálnych farmárov, stretnutia, animované sieťovanie, tvorba diseminačných pomôcok a komunikačnej platformy, prezentácia na výstave Země živitelka a ďalšie. Zloženie partnerov reprezentuje krajiny v pionierskom stave, v stave rozdrobených iniciatív a krajín na poli sociálneho poľnohospodárstva stredne rozvinutých. Preto si máme čo ponúknuť a čo zdieľať a budeme tak činiť na diaľku i prezenčne a nakoniec i verejne. V rámci projektu Social Integration in Green nepôjde len o stretnutia malých farmárov krajín Višegrádskej štvorky, ale aj o priame zapojenie klientov sociálneho poľnohospodárstva do práce na farmách v Maďarsku a Českej rep...
Potreba prijatia opatrení pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR

Potreba prijatia opatrení pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR

Články, Sociálne poľnohospodárstvo
Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku zo dňa 22.11.2012 konštatuje, že návrhy komisie na obdobie rokov 2014 – 2020 otvárajú nové perspektívy pre sociálne poľnohospodárstvo do oblasti ekologickej ochrany a politiky v sociálnej a zdravotnej oblasti. Členské štáty a jednotlivé orgány by mali posilniť vzájomnú spoluprácu s cieľom odstrániť prekážky prístupu k štrukturálnym fondom a uľahčiť tento prístup vhodným súkromným farmárom. Spoločný strategický rámec ponúka možnosť kombinácií rôznych fondov v rámci financovania z viacerých zdrojov. Aj SR by sa konečne mala zapojiť do inovačného procesu sociálneho poľnohospodárstva v priebehu programového obdobia v rokoch 2014 až 2020. Vhodné prístupy v sociálnom poľnohospodárstve Aktivity sociálneho poľnohospodárstva v podmienk...
Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo
Pojem sociálne poľnohospodárstvo je v súčasnej dobe na Slovensku v podstate neznámy. Zatiaľ čo sa sociálne poľnohospodárstvo v rôznych formách rozvíja vo viacerých štátoch EU a znamená posilnenie úlohy občianskej spoločnosti, nie je u nás známy ani jeho názov, nie to ešte jeho obsah či definovaný jeho právny rámec. Príčin je iste viac. Poľnohospodárstvo v EU 15 bolo ušetrené násilnej kolektivizácie a je nepretržite založené na existencii súkromných rodinných fariem – hospodárstvach teraz o priemernej výmere cca 18 ha.  V  Československu boli súkromné poľnohospodárske hospodárstva založené na rodinnom vlastníctve pôdy a ostatnom majetku  po roku 1948  násilne zničené. Boli pretrhané tradičné generačné rodinné väzby s pôdou, poľnohospodárstvom a vidieckym prostredím. Život v dvojgeneračných ...
Sociálne poľnohospodárstvo v Európe

Sociálne poľnohospodárstvo v Európe

Sociálne poľnohospodárstvo
Sociálne poľnohospodárstvo v EU sa rozvíja  v rôznych formách a je dobre zavedenou praxou predovšetkým v Holandsku, Belgicku, Portugalsku, Nemecku, Nórsku, Fínsku a Taliansku, na popularite získava tiež vo Veľkej Británii. Predovšetkým združuje dva modely. Multifunkčné poľnohospodárstvo a sociálne služby. Zahrňuje značný rozsah rôznych postupov, zameranie a kritéria kvality. Má však vždy niektoré spoločné znaky pokiaľ ide o prístup, vzťahy s ostatnými odvetviami a financovaním. Existuje rada rozdielov medzi krajinami  EU pokiaľ ide o ich históriu, prístupy a zameranie.  Od inštitucionálneho prístupu cez čisto súkromný prístup, až po zmiešaný prístup založený na sociálnych družstvách, združeniach, nadáciách a súkromných farmách (prevažne v Taliansku). Jednotlivé štáty majú aj rôzne spôsoby ...
História moderného sociálneho poľnohospodárstva

História moderného sociálneho poľnohospodárstva

Sociálne poľnohospodárstvo
Vznik jednotlivých iniciatív v sociálnom poľnohospodárstve sa dá sledovať do 60. rokov minulého storočia predovšetkým na západoeurópskom vidieku ako novú, hospodársky udržateľnú prax. Vzniká zdola, od farmárov, ktorých cieľom je rozvoj lokálneho priestoru a začlenenia širších sociálnych vrstiev do poľnohospodárskej produkcie. Vývoj sociálneho poľnohospodárstva je v každej z európskych krajín odlišný, hlavne kvôli histórii, kultúre, štruktúre ich sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávacím inštitúciám atď. V Taliansku sa sociálne družstvá s podielom poľnohospodárskej práce objavili po uzavretí psychiatrických liečební v 80. rokoch 20. storočia, k ich rozvoju tiež prispelo vyvlastnenie poľnohospodárskej pôdy mafiánskym spolkom. V Nemecku bola situácia odlišná. Prvé sociálne inštitúcie...
Čo je sociálne poľnohospodárstvo?

Čo je sociálne poľnohospodárstvo?

Sociálne poľnohospodárstvo
Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby a širokú verejnosť s cieľom poskytovať im možnosť pracovného uplatnenia, napomáhať ich integrácii do spoločnosti, alebo prostredníctvom vzdelávania a voľnočasových aktivít prispievať k ich vzťahu k vidieku a prírode. V tomto zmysle sa jedná o to, aby boli v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo poľnohospodárskych činností vytvorené podmienky, umožňujúce zapojenie osôb so špecifickými potrebami do bežných poľnohospodárskych činností s cieľom zaistiť ich rozvoj a podporu a zlepšiť ich blahobyt. Skrátka sa jedná o integračné zamestnávanie / sociálne služby, terapiu a rehabilit...
Translate »