Zuzka: Môj životný príbeh

Život prináša mnoho pekných, ale aj zlých období. Človek musí prekonávať rôzne prekážky a nevzdať sa.

Vyštudovala som zdravotnícku školu, s cieľom pomáhať slabším a chorým ľuďom. Pracovala som v nemocnici, kde som sa starala o chorých a nevládnych ľudí. Možno aj tieto ťažké životné situácie prispeli k tomu, že u mňa prepukli zdravotné problémy, ktorým som nevenovala pozornosť. Môj zdravotný stav sa postupne zhoršoval natoľko, že som musela opustiť svoju milovanú prácu. Zlá finančná situácia ma dohnala k rozhodnutiu vycestovať za prácou do zahraničia ako opatrovateľka. Ťažké bolo odlúčenie od dcéry, pracovná záťaž a dlhodobý stres mi spôsobili opakované hospitalizácie,  následkom čoho som prišla o strechu  nad hlavou. Môj zhoršený zdravotný stav neumožňoval, aby  som sa starala o svoju dcéru a o seba. Rodina urobila najťažšie rozhodnutie – pozbavila ma spôsobilosti na právne úkony a neodkladne umiestnila do zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Do zariadenia som nastúpila v roku 2014 s ťažkou psychiatrickou diagnózou. Pre opätovné nadobudnutie zručností mi boli navrhnuté rôzne činnosti, ktoré zariadenie ponúkalo.


Začiatky práce neboli jednoduché. Začala som prácou v košikárstve, neskôr som cítila potrebu zmeny. Kreatívna dielňa mi otvorila možnosti vyskúšať si tkanie na stolových krosnách, ktoré mi umožnili prechod do tkáčskej dielne, kde som mohla plne rozvinúť prácu na klasických krosnách.  Letné mesiace trávim prácou v skleníku, pestovaním rastlín, kvetov a starostlivosťou o nich. V rámci projektu deinštitucionalizácie som zapojená do aktivizácie na voľnom trhu práce v komunite, a to prácou v záhradkárstve. Záhradkárstvo navštevujem dvakrát do týždňa. Práca s veľkým množstvom kvetov a rastlín mi prináša radosť a pocit užitočnosti.


Umiestnenie v zariadení sociálnych služieb vnímam ako dočasné riešenie. Postupne som začala vnímať zmysel svojho života a práce. Každodennou oporou sú pre mňa  zamestnanci zariadenia.    


Spracovala: Mgr. Nezbedová Monika a prijímateľka sociálnej služby Zuzka
Fotografie: DSS Jasanima

Translate »